Regulamin Serwisu

 

Regulamin świadczenia usług "POŻYCZKA PRO" z dnia 1 sierpnia 2016 r.

§ 1. Postanowienia ogólne

1.Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, UNIVERSUM Business Consulting  z siedzibą w Krakowie (dalej jako „UNIVERSUM BC”) tworzy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (dalej jako "Regulamin") na potrzeby usług świadczonych przez UNIVERSUM BC drogą elektroniczną.
2.Niniejszy Regulamin jest dokumentem statuującym zasady i warunki świadczenia usług przez UNIVERSUM BC na rzecz osób trzecich, w związku z czym UNIVERSUM BC przysługuje prawo do zmian jego treści z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
3.Usługodawcą usług realizowanych na podstawie niniejszego Regulaminu jest UNIVERSUM Business Consulting z siedzibą w Krakowie.
4.Użytkownikiem jest wyłącznie usługobiorca, który zawarł z UNIVERSUM BC umowę o świadczenie usług opisanych w Regulaminie.

§ 2. Opis usługi świadczonej drogą elektroniczną oraz warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1. UNIVERSUM BC świadczy usługi „UniPożyczka ” wyszukiwania dla Użytkowników pożyczek i kredytów oferowanych przez Partnerów handlowych UNIVERSUM BC w szczególności: Fines, DF QS, Kredito24, Provident, Zaimo, Ferratum, Assa, Cashper, Ślimak, Dajglob, Open Finance, Profi Credit, Parkmar, Incredit, Netcredit, Axcess, Getin Bank, ING, Euro Bank, Bank Pocztowy, Unilink Cash,  i innych. Usługa jest wykonywana nieodpłatnie na rzecz użytkowników serwisów: UniMeritum.pl, UniversumFinanse.pl,  UniPozyczka.pl, Kwartalka.pl

2. W ramach świadczenia usługi UNIVERSUM BC przekazuje dane udostępnione przez użytkownika za pośrednictwem stosownego formularza w serwisach:  UniMeritum.pl, UniversumFinanse.pl,  UniPozyczka.pl, Kwartalka.pl,  swoim partnerom handlowym (Fines, DF QS, Kredito24, Provident, Zaimo, Vanquis Bank, Ferratum, Assa, Cashper, Ślimak, Dajglob, Open Finance, Profi Credit, Parkmar, Incredit, Netcredit, Axcess, Getin Bank, ING, Euro Bank, Bank Pocztowy, Unilink Cash ) w celu zawarcia umowy pożyczki i/lub kredytu wyszukanego przez UNIVERSUM BC dla Użytkownika.
3. Korzystanie z Usługi UniPożyczka wymaga rejestracji Użytkownika w systemie UNIVERSUM BC, polegającej w szczególności na wypełnieniu stosownego formularza i/lub wysłania SMS o treści "TAK ZGODA" na numer telefonu komórkowego należącego do UNIVERSUM BC 794 670 335.
4. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie w bazie danych UNIVERSUM Business Consulting. Zgoda obejmuje również przekazywanie danych Użytkownika Partnerom handlowym UNIVERSUM dla potrzeb realizacji Usług UniPożyczka. Dane są przetwarzane wyłącznie dla celów realizacji Usług UniPożyczka.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawienia i usunięcia. Administratorem zbioru danych osobowych, do którego wpisano dane Użytkownika jest UNIVERSUM BC.
6. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
7. W procesie dokonywania zamówienia lub rejestracji, Użytkownik może dodatkowo wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności dotyczących ofert specjalnych i promocji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres poczty elektronicznej lub w formie wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego, zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

§ 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

1.Zawieranie umowy na świadczenie Usługi UniPożyczka realizowane jest na stronach: UniMeritum.pl, UniversumFinanse.pl, UniversumZdrowie.pl, KrecikPozyczki.pl, UniPraca.pl, i realizowane jest poprzez rejestracje danych potencjalnego Użytkownika oraz faktyczne zlecenie realizacji Usługi UniPOżyczka w udostępnionym na wskazanej stronie formularzu rejestracyjnym.
2.Zawarcie umowy na świadczenie opisanych w Regulaminie usług następuje pod warunkiem rejestracji danych oraz zapoznania się i akceptacji treści niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
3.Użytkownikowi, który zawarł umowę o świadczenie usług wskazanych w Regulaminie, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług UniPożyczka w terminie 10 dni od dnia zawarcia przedmiotowej umowy. Wskazane w zdaniu pierwszym odstąpienie dla skuteczności winno zostać zrealizowane poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia lub poprzez przesłanie stosownego oświadczenia woli w formie wiadomości poczty elektronicznej przesłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§ 4. Upoważnienie

Na podstawie art. 24. ust.l Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz.530 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j., Dz. U. 2002, Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, niniejszym udzielam UNIVERSUM Business Consulting Sp. z o.o. umocowania do złożenia w moim imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz Związku Banków Polskich bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny mojej wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienia ich przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie UNIVERSUM Business Consulting Sp. z o.o.  Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje również pozyskanie z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych.
(Udzielenie niniejszego pełnomocnictwa jest dobrowolne, lecz warunkuje dokonanie ustawowo wymaganego zbadania zdolności kredytowej Klienta i tym samym warunkuje zawarcie Umowy pożyczki i udzielenie pożyczki.) 
 

§ 5. Reklamacje

1.Składanie reklamacji odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail UNIVERSUM BC: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2.Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez UNIVERSUM BC Usługi UniPożyczka, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
3.Reklamacja winna zawierać wskazanie Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.
4.Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia UNIVERSUM BC zwraca się do Użytkownika z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.
5.UNIVERSUM BC rozpoznaje reklamację w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.
6.W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie UNIVERSUM BC informuje o tym Użytkownika podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ 6. Odpowiedzialność

UNIVERSUM BC nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które UNIVERSUM BC nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) lub wynika z działań lub zaniechań osób trzecich, na których działanie UNIVERSUM BC nie posiadała wpływu. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

§ 7. Postanowienia końcowe

1.Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie: UniversumFinanse.pl, dla wszystkich potencjalnych Użytkowników.

2.Zmiany niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem publikacji ich na niniejszej stronie WWW.